När du besöker Studenthälsan fungerar allt som inom annan hälso- och sjukvård. Till att börja med registreras dina personuppgifter - ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. En elektronisk patientjournal skapas, där anteckningar förs om dina besök på mottagningen, om bakgrunden till dina besvär samt olika åtgärder som vidtagits.

Inga andra vårdenheter har åtkomst till Studenthälsans datajournaler (s k sammanhållen journalföring förekommer inte).

Frågor som rör patienters integritet betraktas i dag som mycket viktiga inom hälso- och sjukvård. I patientdatalagen från 2008 finns klara regler för vem som har behörighet att ta del av patientuppgifterna. Det är bara den personal som behöver uppgifterna i sitt arbete som har rätt att ta del av dem, men under tystnadsplikt.

Som patient har du oftast rätt att läsa din egen journal. Du har också rätt att ta del av de kontrolluppgifter (loggar) som sparats varje gång någon sökt information i din journal.